Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Yuu
14:40
Yuu
14:39
1310 86dd 420
Yuu
14:39
4760 1955 420
Yuu
14:37
3659 fb79 420
Yuu
14:37
Yuu
14:36
Yuu
14:36
8498 5537
bye bye
Yuu
14:36

Kable telefoniczne nad Nowym Jorkiem (1887-1888)

c. 1887-1888:

Telephone Wires over New York

Sources: Library of Congress; Metropolitan Postcard Club  via Julian Simpson

Yuu
14:35
Yuu
14:32
Yuu
14:32
Yuu
14:31
Yuu
14:30
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viacats cats
Yuu
14:25
1166 6461 420
Reposted fromblubra blubra viajudyta judyta
Yuu
14:20
Reposted fromkingalascaux kingalascaux viajudyta judyta
Yuu
14:20
8368 f87e 420
I'm done
Reposted fromckisback ckisback viajudyta judyta
Yuu
14:19
7075 6c74 420
Reposted fromretaliate retaliate viajudyta judyta
Yuu
16:07
1255 88d6 420

Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.

Reposted fromseenwhatisaw seenwhatisaw viaintryga intryga
Yuu
15:42
5366 734b 420
Reposted fromintryga intryga
Yuu
15:41
7647 02f7 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl